Tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke

Huippukone Oy on sitoutunut kunnioittamaan ja suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa Huippukone Oy:n palveluiden käyttäjälle kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme asiakastietoja sekä mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia asiakkaalla on vaikuttaa asiakastietojensa käsittelyyn.

Huippukone.com on Huippukone Oy:n verkkokauppaa harjoittava yritys. Palvelulla tarkoitetaan Huippukone tarjoamaa palvelua kuten www.huippukone.com verkkokauppaa, Huippukone Oy:n ylläpitämiä verkkosivuja, uutiskirjettä tai muuta Huippukone Oy:n tarjoamaa palvelua. Asiakkaalla tarkoitetaan Huippukone Oy:n palvelua käyttävää yritystä tai henkilöä.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta. Tietosuojaselostetta sovelletaan, kun asiakas käyttää Huippukone Oy:n palveluja. Mikäli asiakas ei hyväksy tämän tietosuojaselosteen ehtoja, asiakas ei voi käyttää Huippukone Oy:n palveluja, koska palvelun tarjoaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

1.  Rekisterin nimi

Huippukone Oy Asiakasrekisteri

 2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Huippukone Oy/Huippukone.com (Y-tunnus: 2776111-7)

Huippukone Oy, Tarmontie 2, 15860 HOLLOLA

Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot: asiakaspalvelu@huippukone.com

 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaupan alan toiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Huippukone.com asiakasrekisteriin kuuluu esimerkiksi verkkokaupan asiakastilin, tilausten toimittamisen ja laskutuksen kannalta tarpeellinen henkilötietojen käsittely. Huippukone käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia Huippukoneen liiketoiminnassa.

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:

 • Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen sekä asiakasviestintä
 • Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus
 • Liiketoiminnan kehittäminen
 • Myynti- ja markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentamiseen
 • Markkinatutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt ja tuotearvioinnit
 • Palvelun käytön seuranta ja analysointi asiakkaiden tarpeita paremmin ymmärtääksemme sekä personoitujen palvelun tarjoaminen
 • Asiakkaiden profilointi markkinoinnin kohdentamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi
 • Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen
 • Palvelun tietoturvasta huolehtiminen, väärinkäytösten ja petosten estäminen ja havaitseminen sekä vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen
 • Riskienhallinta ja koulutustarkoitukset

4. Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Pääasiallisesti keräämme tiedot asiakkaalta itseltään, jotka asiakas antaa rekisteröityessään huippukone.com käyttäjäksi tai käyttäessään palvelua, kuten ostaessa tuotteita www.huippukone.com verkkokaupasta, antamalla ostoskorissa yhteystietoja, tilatessa uutiskirjeemme tai asioidessaan muutoin kanssamme.

Voimme saada tietoja lain sallimissa rajoissa myös muilta palveluntarjoajilta kuten luottotietorekisterinpitäjältä tai viranomaisen pitämistä rekistereistä kuten Väestörekisterikeskuksesta.

 5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Huippukoneen ja asiakkaan välillä tehtyyn sopimukseen, Huippukoneen ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, palvelun käyttöön, huippukoneen oikeutettuun etuun tai asiakkaan antamaan suostumukseen tai lakiin perustuen.

Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilö- ja välitystietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.

 6. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä ja henkilötietoja:

 • Perustiedot: nimi, yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilökuntatieto, käyttäjätunnukset
 • Maksu- ja maksutapatiedot
 • Henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot
 • Kiinnostuksen kohteet
 • Asiakastapahtumatiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tapahtumat ja tehtävät
 • Asiakasviestintä: viestit ja tallenteet, joissa asiakas on osapuolena
 • Muut suostumukseen perustuvat suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot
 • Palvelun käyttötiedot: Kerättyjä tietoja voivat olla ostohistoria, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, ostoskoritiedot, tuotteiden takuutiedot, toimitustiedot kuten toimitustapa ja toimitusosoite sekä tuotearvostelut
 • Käyttäytymistiedot: asiakkaan verkkokäyttäytymisen ja palvelun käytön seuranta evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla; Kerättyjä tietoja voivat olla verkkoselailuun käytetty kanava, selain, päätelaite, laite- tai evästetunniste, IP-osoite, istuntotunniste ja istunnon aika ja kesto, lokitietoja.

 7. Kenelle luovutamme henkilötietoja? Tietojen siirto EU- tai ETA –alueen ulkopuolelle

Huippukoneen yhteistyökumppaneille luovutamme välttämättömät henkilötiedot toimituksen tekoa, myyntiä ja markkinointia varten tai rahoitusyhtiölle rahoituspäätöksen teon yhteydessä. Huippukone käyttää yhteistyökumppaneiden palveluja analyysi- ja personointitarkoituksissa. Huippukone voi luovuttaa yhteistyökumppanille palvelun käyttötietoja kohdennettujen tarjousten tekemiseksi.

Huippukone käyttää toimintojen tuottamisessa alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja Huippukoneen lukuun. Henkilötietojen käyttö on rajattu tiettyyn sopimuksen mukaiseen tehtävään. Käyttäessämme alihankkijoita, huolehdimme, että henkilötietoja käsitellään lain ja tietosuojaselosteen mukaisesti.

Huippukone käyttää yhteistyökumppaneina ja alihankkijoina vain luottamuksellisia toimijoita. Henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanit tai alihankkijat voivat olla sijoittautuneet Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jolloin henkilötietoja siirretään EU- tai ETA –alueen ulkopuolelle. Huolehdimme siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista ja käytämme henkilötietojen käsittelysopimuksissa EU:n hyväksymiä siirtomenettelyitä kuten EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa oikeudenkäyntiin liittyen tai viranomaisen pyynnöstä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä sovellettavan lain tai viranomaisen päätöksen perusteella.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mikäli Huippukone on mukana liiketoimintajärjestelyissä, jossa henkilötiedot sisältävä liiketoiminta on mukana järjestelyissä. Liiketoimintajärjestelyjä ovat esimerkiksi erilaiset liiketoimintakaupat ja liiketoimintojen siirrot sekä yhtiöiden sulautumiset ja jakautumiset.

 8. Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Huippukone säilyttää asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lainsäädännössä kuten kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään, vaikka asiakassopimus olisi päättynyt. Huippukone huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ei säilytetä ja toisaalta käsittelyn tarkoituksen mukaiset henkilötiedot suojataan luvattomalta käsittelyltä, hävittämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittamiselta ja asiattomalta pääsyltä. Otamme huomioon henkilötietojen suojaamisessa ja säilyttämisessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle sekä käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet ja erilaiset uhkatekijät.

Huippukoneen palvelun, verkkokaupan ja palvelimien tietojärjestelmien tietoturva on korkeatasoista ja ne on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Huippukone huolehtii henkilökunnan, sisäisten prosessien ja toimitilojensa turvallisuudesta henkilötietojen suojaamiseksi. Huippukone pyrkii muutoinkin toteuttamaan kaikki tarkoituksenmukaiset menettelytavat henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääkseen ja havaitakseen mahdollisen ulkopuolisen pääsyn henkilötietoihin.

Henkilötietoja käsittelevät Huippukoneen omat koulutetut työntekijät, joiden työtehtävien suorittamisessa joudutaan käsittelemään henkilötietoja. Työntekijät on koulutettu käsittelemään henkilötietoja turvallisesti, luottamuksellisesti sekä voimassa olevan lainsäädännön sekä annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Tiettyjen henkilötietojen käsittelyn osalta Huippukone käyttää kolmansia osapuolia henkilötietojen käsittelyssä (katso edellä: Kenelle luovutamme henkilötietoja). Kyseiset yhteistyökumppanit ovat Huippukoneessa tehdyn arvion mukaan luotettavia ja Huippukone seuraa yhteistyökumppaneiden toimintaan koko ajan.

9. Mitä valintamahdollisuuksia ja oikeuksia asiakkaalla on?

Huippukoneen palvelua käyttävällä asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa henkilötietojensa käyttöön ja hänelle kohdistettuun markkinointiin. Asiakas voi tehdä markkinointia koskevat valinnat palvelun huippukone.com sivuilla, esimerkiksi ottaako hän vastaan markkinointia vai ei. Palvelua kehitetään jatkuvasti, joten toimintoja voidaan muuttua, lisätä tai poistaa kokonaan.

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus, käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja ja oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa mukaan lukien jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot sekä pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Asiakas voi vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisemista. Henkilötiedon käsittelyn perustuessa asiakkaan antamaan erilliseen suostumukseen, asiakas voi peruuttaa suostumuksen.

Mikäli asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai epäilee, että Huippukone on toiminut lain vastaisesti, asiakkaalla on vapaa oikeus reklamoida Huippukonetta asiasta. Huippukone on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti, joten haluamme korjata mahdolliset puutteet.

10. Tietosuojaselosteen muuttuminen 

Palvelun kehittymisen ja muutosten sekä lainsäädännön muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua. Edellä mainittujen syiden johdosta päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa. Tietosuojaselosteesta on aina uusin versio palvelussa.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa {ShopOpened} alkaen.

Verkkokauppa

Huippukone Oy
Tarmontie 2
15860 HOLLOLA

044 788 8901 (ark. 9-16)
asiakaspalvelu@huippukone.com
www.huippukone.com
27761117

Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksupalveluna toimii Klarna Checkout, jonka kautta maksuvaihtoehtoina toimivat lasku, osamaksu, korttimaksu sekä verkkopankkimaksut.

Ilmoittamalla tietoja kassalla hyväksyt Klarna AB:n (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm) ehdot. Painamalla ”Osta” painiketta hyväksyt huippukone.com yleiset ehdot.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Toimitustavat ja -kulut

Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Huomioithan, että osassa tuotteissa ei ole mahdollista valita eri toimitustapoja tuotteen suuren koon vuoksi. Valittavissa olevat toimitustavat ja -hinnat näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavan. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen muutamasta päivästä kahteen viikkoon. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. 

Palautusehdot

Asiakkaan on pakattava palautettava tuote sen alkuperäiseen pakkaukseen ilman turhia merkintöjä, ja muutenkin huolehdittava siitä, että tuote on asianmukaisesti pakattu. Asiakas vastaa tuotteen palauttamisesta ja palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Palautuskustannus pidätetään tuotteen kauppahinnasta.

Mikäli palautettava tuote on kulunut tai muuten menettänyt myyntiarvoaan eikä kuluminen tai myyntiarvon aleneminen johdu tuotteen normaalista kokeiluluontoisesta käytöstä, vähennetään palautettavasta summasta tuotteen arvonalentumista vastaava summa. Huippukone arvioi vähennettävän summan tapauskohtaisesti. Asiakkaan tulee ottaa huomioon, että arvonmuutos käyttämättömän ja käyttöönotetun tuotteen välillä voi olla merkittävä, vähintään 20 % tuotteen myyntihinnasta. Palautus- ja peruutustapauksissa asiakkaan tuotteesta ja toimituksesta maksama summa vähennettynä palautuskustannuksilla palautetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille viimeistään 14 päivän kuluessa tilauksen peruuttamisesta. Huippukoneella on oikeus pidättyä rahojen palautuksesta ennen kuin asiakas on palauttanut tuotteet tai osoittanut lähettäneensä ne. Mikäli tällöin 14 päivää on ylittynyt, palautus suoritetaan ilman aiheetonta viivästystä. Huippukoneella on oikeus vähentää summasta mahdollista arvonalenemista vastaava rahamäärä.

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.